--------------------------------------

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Δήμος Αγρινίου... Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του
Δημοτικού Λαχανόκηπου θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:
1. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας – κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και
2. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων για την απογευματινή βάρδια, ήτοι 13.00 μ.μ. έως και 21.00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 6-8-2018 έως και 10-8-2018, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου